• ELEVHÅNDBOG

  for EUD og EUX
 • ELEVHÅNDBOG

  for EUD og EUX
 • ELEVHÅNDBOG

  for EUD og EUX
 • for EUD og EUX

  ELEVHÅNDBOG

 • ELEVHÅNDBOG

  for EUD og EUX

Campus Bornholm fra A - Å

I denne elektroniske elevhåndbog for erhvervsuddannelserne kan du finde svar på mange af de praktiske spørgsmål, som melder sig - både mens du er helt ny på Campus Bornholm og senere i dit uddannelsesforløb på skolen.  

Håndbogen er bygget op som et opslagsværk med info om alt fra eksamensregler, cykelparkering, ringetider, vores rusmiddelpolitik, fravær og meget, meget andet.

Hvis du ikke finder svar her på siden, er du naturligvis meget velkommen til at spørge din uddannelsesleder, dine lærere eller en af uddannelsessekretærerne. 

A

Adresseændring

Hvis du i løbet af skoleåret skifter adresse, telefonnummer eller mailadresse, skal du med det samme meddele dine nye oplysninger til uddannelsesadministrationen.

> Skriv direkte besked her

Husk også at ændre dit telefonnummer på Lectio, så du fortsat modtager sms’er i forbindelse med ændringer i dit skema.

Affaldssortering

Campus Bornholm er en grøn skole. Det indebærer bl.a., at vi alle sorterer vores affald, så mest muligt kan genanvendes. Det kræver så lidt af os – men har stor betydning for miljøet. 

Alt affald skal sorteres således: 

Arbejdstøj og fodtøj 

I værkstederne og i køkkenerne skal du være praktisk klædt på: Dit tøj skal kunne tåle at blive snavset og sidde tæt til kroppen. Du skal desuden have godkendt sikkerhedsfodtøj på.

I køkkenerne er der krav om godkendt tøj til brug ved madproduktion.

I teoriundervisning kan du have almindeligt tøj på.

Du skal bruge de værnemidler, der stilles til rådighed af skolen (hjelme, handsker mv.).

B

Bibliotek

På vores bibliotek kan du bl.a. modtage hjælp til informationssøgning, bestille litteratur til dine opgaver og eksaminer samt låne og afhente biblioteksmaterialer.

> Du kan læse mere om biblioteket her

Brugerbetaling

Du skal selv betale for sikkerhedssko, hængelås til skab og arbejdstøj.

Der kan være deltagerbetaling på eventuelle studieture og ekskursioner.

Der kan forekomme udgifter til bøger og undervisningsmateriale.

D

Digital post

Når vi skal sende post hjem til dig, sender vi posten til din digitale postkasse.

Digital post er ikke det samme som almindelige e-mails. Du skal hente din digitale post enten på Borger.dk eller E-boks.dk. Ligegyldigt hvilken af portalerne, du logger på, får du vist den samme indbakke. Du skal bruge din Nem-Id for at komme ind.

Husk at indtaste din almindelige mailadresse og mobiltelefonnummer under ’Profil’ i din digitale postkasse. Så får du besked, når du får ny post. E-boks findes som app til mobiltelefon, så det er nemt at se posten.

> Gå til borger.dk

> Gå til E-boks.dk

E

Eksamener og prøver

Alle dine eksamener vil være mundtlige eksamener. 

> Læs vores eksamensregler

Elevråd og demokrati

Elevrådet er en vigtig del af livet på skolen. Som medlem af elevrådet får du indflydelse på skolens hverdag og er med til at bestemme, hvad der skal ske i løbet af året.

Elevrådet er spiller en rolle i kommunikationen mellem elever og ledelsen og medarbejderne på Campus Bornholm. Det betyder, at elevrådet kan tage sager op af fælles interesse for eleverne som helhed, og skolen vil bede elevrådet give indstillinger om fælles sager.

Har du et godt forslag – så tag det op i elevrådet.

Du opfordres hermed til at stille op som repræsentant for dit hold/klasse i elevrådet.

Elevboxe

Du har mulighed for at låne en elevbox, mens du går på skolen. Skabene er nummererede og placeret i kælder samt 1., 2. og 3. etage samt i Merkurvej-bygningen.

Inden du tager en box i brug, skal du registrere dig som bruger.

> Registrer dig her

Du må kun benytte én box*), og når du ikke længere bruger din box, skal du afregistrere den.

Du opretter selv en 4-cifret kode til boxens lås. Hvis du glemmer din kode, kan du henvende dig hos Teknisk Service for at få boxen låst op. Det koster et gebyr på 50 kr.

Skolen forbeholder sig ret til - uden varsel - at åbne boxe, som ikke er registrerede. Indhold i ikke-registrerede boxe vil blive fjernet.

*) Hvis du vælger en EUD-hængelåsbox, har den to låger, og du registreres med begge, når du registrerer det ulige lågenummer. Den ene låge er til privat tøj - den anden til arbejdstøj. Du skal selv sætte hængelåse på. Kontakt evt. lageret, der ligger inde med nøglen til den eksisterende hængelås. Du kan købe hængelåse på lageret.

Elevklager

Søg altid dialog først

Hvis der opstår en situation, hvor du oplever konflikt / væsentlig uenighed med en lærer eller en anden medarbejder på skolen eller ikke forstår en konkret afgørelse, er det vigtigt, at du hurtigst muligt snakker direkte med den pågældende.

I de fleste tilfælde vil det løse problemet at få snakket sagen igennem stille og roligt - fx i et frikvarter eller efter skoletid.

Hvis du ikke mener, at en sådan samtale har løst dit problem på en tilfredsstillende måde, kan du rette henvendelse til uddannelseslederen. Uddannelseslederen vil så tage initiativ til at mødes med både dig og den pågældende medarbejder - sammen eller hver for sig - og finde en løsning på problemet.

Skriftlige elevklager

Eksamensklager: Handler din klage om forhold vedr. eksamen, finder du de gældende procedurer  i vores eksamensregler.

Krænkelser: Indberetninger om sexchikane og andre former for krænkelser kan foretages via vores whistleblower-ordning.

Hvis du ønsker at klage skriftligt over en medarbejder på Campus Bornholm, vil din klage blive behandlet således:

1. Klageren skal i sin skriftlige klage angive, hvem klagen glæder samt beskrive den konkrete årsag til klagen. Klagen skal rettes til uddannelseslederen for det pågældende område. Kopi af klage sendes til den ansatte og til tillidsrepræsentanten inden for en uge efter modtagelsen.

Der afholdes et internt opklaringsmøde senest en kalenderuge efter klagens modtagelse mellem uddannelsesleder, den ansatte og tillidsrepræsentanten. Efterfølgende i samme kalenderuge, afholder uddannelseslederen et møde med klageren.

2.1. Afvises klagen, sendes en skriftlig begrundelse til den ansatte, til tillidsrepræsentanten og til klageren senest en kalenderuge efter klagens modtagelse.

Klageren har en uges frist til at opretholde klagen. Den videre klageinstans er skolens direktør.

2.2 Opretholdes klagen, afholdes et opklarings-møde senest en kalenderuge efter mødet med klageren. På mødet deltager uddannelsesleder, den ansatte, tillidsrepræsentanten, klageren med en bisidder fx elevrådsrepræsentant eller forældre.

Uddannelseslederen skal forud for mødet indhente relevante oplysninger, som skal foreligge i form af et notat. Den ansatte har desuden ret til at indgive en skriftlig redegørelse.

Uddannelseslederen udarbejder et referat fra mødet, hvoraf konklusionerne tydeligt fremgår. Referatet underskrives af uddannelseslederen, den ansatte og klageren.

3. Uddannelseslederen meddeler partnerne senest en kalenderuge efter opklaringsmødet om klagen afvises eller viderebehandles.

4.1 Afvises klagen, skal afvisningen tillige skriftligt tilgå klageren.

4.2. Viderebehandles klagen, skal uddannelseslederen udarbejde en samlet sagsfremstilling med begrundelse for viderebehandling og med kopi til alle sagens parter.

5. Den ansatte og klageren har ret til inden for en uge at indgive en skriftlig kommentar til sagsfremstillingen.

6. Skolens ledelse kan herefter vælge at lade proceduren i punkterne 2b, 3, 4 og 5 gentage eller kan vælge at afslutte sagen på anden måde evt. ved at iværksætte proceduren for påtaler.

7. Skolens ledelse træffer herefter sin afgørelse senest inden for en kalenderuge. Der må ikke indgå oplysninger, som er den ansatte, klager og tillidsrepræsentanten ubekendte.

8. Sagens parter skal efter klagebehandlingen have udleveret ledelsens skriftlige konklusioner med anvisning på, hvorledes ledelsen forventer, at den/de påklagede kan forbedre det/de påklagede forhold.

Elevtilfredshed

Skolen har en plan for evaluering af elevernes trivsel og tilfredshed. Du bliver i løbet af skoleåret bedt om at besvare et elektronisk evalueringsskema, som er den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse. Du opfordres til at deltage aktivt i disse evalueringer og give din mening til kende, så vi løbende kan forbedre undervisningsmiljøet på skolen.

F

Ferieplan

Se hvornår du har ferie her.

Fester- og fredagcaféer

Der afholdes jævnligt sociale arrangementer og fester for skolens elever. Der afholdes 2 typer af arrangementer:

Fredagscaféer

Vi holder 5 fredagscaféer på et skoleår - oftest fra kl. 14 - 16. 

Fredagscaféerne er åbne for alle, der har deres gang på campus. De arrangeres af et fredagscaféudvalg bestående af elever fra Campus Bornholm.

Vi forventer, at du ikke indtager mere end enkelte genstande til fredagscaféer. Der er lærerrepræsentanter til stede i forbindelse med caféerne.

Fester

5 fredage om året er der fest for alle elever på Campus Bornholm. Festerne arrangeres af et festudvalg bestående af elever.

Vi forventer selvfølgelig, at du til enhver tid er i stand til at tage vare på dig selv. Skolens rusmiddelpolitik (se under punktet ’Rusmiddelpolitik’ i denne elevhåndbog) skal altid overholdes. Overtrædelser medfører bortvisning og karantæne fra efterfølgende sociale arrangementer.

Der er lærerrepræsentanter og vagter til stede til festerne, hvis de finder sted på skolens matrikel.

Skolens fester kan også finde sted i fx Musikhuzet eller andre steder.

Forsikringsforhold

Du skal selv sørge for at tegne en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring. I tilfælde af tyveri fra en elev anmeldes det til elevens eget /forældrenes forsikringsselskab. Ved kørsel i egen bil til ekskursion o. lign. gælder ligeledes, at evt. skader anmeldes til bilens forsikringsselskab. Skolen bærer ikke noget ansvar i sådanne tilfælde.

Du er erstatningsansvarlig for evt. egne skadevoldende handlinger og undladelser. Det gælder også, hvis du volder skade på andre elever - hvad enten det sker i en pause eller i undervisningstiden.

Fotografering

Ved skolestart skal der tages et portrætfoto til dit studie- og printkort og det studieadministrative system Lectio. Dette er obligatorisk.

Ved forskellige begivenheder og enkelte undervisningsaktiviteter vil der blive taget situationsbilleder, som vi i nogle tilfælde offentliggør (fx på vores hjemmeside, Facebook, brochurer og presse). Inden situationsbillederne tages, får klassen besked om det.

Fravær og mødepligt

Du har mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær regnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet – altså også selv om fraværet er velbegrundet. Et for stort fravær kan medføre sanktioner.

Ved sygemelding skal du ringe til skolens hovednummer tlf. 5695 9700 inden kl. 8.00.

G

Glemte sager

Fundne sager kan afleveres hos uddannelsesadministrationen for STX i lokale 1.128, der ligger i tilknytning til biblioteket på 1. sal

Uddannelsesadministrationen for STX opbevarer mindre effekter (smykker, ure, elektronik mv.) og disse kan derfor afhentes her.

Større effekter (tøj, tasker, sko) opbevares og kan afhentes i glemmekassen i kælderen - i nærheden af the-køkkenet.

OBS: Vi opbevarer dine glemte sager i maksimalt 3 måneder.

Et godt råd: Skriv navn og klasse på alle dine opladere – så finder de meget nemmere tilbage til dig, hvis du har glemt dem.

I

IT i undervisningen

Vi bruger IT til næsten alt - og vi forventer, at du også vil gøre det. Derfor bør du medbringe din egen bærbare pc. Hvis det ikke er muligt, har du mulighed for at låne en på skolens bibliotek i en kortere afgrænset periode.

Der er trådløst netværk – ’CB’ - på hele skolen, og vores IT-supportere assisterer dig i en vis udstrækning med både netværk og programmer. Vi anbefaler, at du anvender fx Onedrive eller skolens elevdrev til at gemme dine dokumenter i. Så er de lette at få fat på og forsvinder ikke.

På skolen kan du få installeret Office-pakken gratis. I matematik (A+B niveau) anvendes hovedsageligt TI-Nspire, som du selv skal betale (ca. 160 kr./år), hvis du vil have det på din egen computer. Hvis der skal benyttes web-baserede materialer til undervisningen, skal du selv oprette log-in til materialet.

Gode vaner

Du anbefales at tilegne dig gode IT-vaner fra starten:

 • Gem dine dokumenter og data med genkendelige fil-navne
 • Husk dine koder og/eller gem dem på en sikker måde
 • Tag backup, så du ikke mister alle data den dag, din bærbare bryder sammen
 • Tag ansvar for dit forbrug af IT-programmer, så du holder fokus på skolearbejdet. Det går ikke blot ud over dig selv, hvis du spilder din undervisningstid på spil og privat kommunikation – dårlige IT-vaner har forstyrrer dine klassekammerater og har en tendens til at smitte.

Nogle klasser har fælles regler for brug af computer og mobiltelefoner. Disse skal du naturligvis overholde – fx hvis din underviser forlanger, at mobiltelefoner samles sammen/gemmes væk, eller at lektionerne altid begyndes med lukket computer.

IT-regler

Følgende regler skal overholdes

 1. Når du forlader skolens stationære computere, skal du skal logge dig af og rydde op.
 2. Brug internettet med omtanke – overhold de gængse regler for god opførsel på nettet.
 3. Når du aflytter videoindslag til brug i undervisningen, skal du bruge høretelefoner.
 4. Passwords til skolens systemer er fortrolige - du er derfor ansvarlig for at holde dit eget password hemmeligt, og du er selv ansvarlig ved misbrug.
 5. Der må aldrig installeres programmer på skolens computere uden en lærers tilladelse.
 6. Det er ikke tilladt at køre fremmede programmer på skolens computere.
 7. Der må ikke ændres på computernes opsætning.

Misbrug

Det er forbudt at bruge skolens internetforbindelse til ikke-skole-relaterede formål (herunder download af pornografi, satellitkoder eller video og musikfiler) og den må under ingen omstændigheder anvendes til formål, der strider imod dansk lov – herunder bl.a. hacking, piratkopiering og ulovlig download.

Alle forsøg på at opnå udvidede privilegier på skolens eller andres Edb-systemer – herunder forsøg på at misbruge andre elevers passwords – vil blive betragtet som hacking og kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Fri anvendelse

Du kan frit anvende en hvilken som helst bærbar/ tablet med et hvilket som helst operativsystem og sprog i skolens netværk (Windows pc er dog at foretrække med hensyn til programmer og support).

Netværksudstyr

Dit eget netværksudstyr (routere, switch o.l.) må under ingen omstændigheder bringes i anvendelse på skolens område uanset om de kobles til vores netværk.

Du kan få hjælp og vejledning på: http://it.cabh.dk

IT-rygsæk

Hvis du har svært ved at læse eller skrive, er ordblind, synshandicappet eller har andre problemer, kan du måske få en IT-rygsæk. Rygsækken består af en computer med programmer, der kan hjælpe med oplæsning og stavning samt to små scannere (der laver teksten om til lyd), en du kan bruge i undervisningen, og en du kan bruge hjemme.

Hvis du har ret til at modtage IT-rygsæk, anbefaler vi, at du tager imod tilbuddet. IT-rygsækken skal afleveres igen, når du er færdig med din uddannelse.

IT-support

Har du brug for hjælp og vejledning, kan du få nyttig viden på: https://it.cabh.dk/Home/Indhold/5

På denne side finder du også link til Teamviewer. Med Teamviewer på din pc, kan du få hjælp via telefonen, mens vores IT-supporter fjernstyrer din pc.

Vi henstiller til, at personligt fremmøde på IT kontoret (lokale 0.423) kun sker efter aftale, eller når det ikke er muligt at kontakte IT-supporten via telefon og mail.

Læg gerne IT-medarbejdernes telefonnumre ind i din telefon:
- Thim Pedersen: 60121823
- Rasmus Hansen: 60121818
- Lars Thisted: 60121822

K

Kantinen

Kantinen er åben mandag til torsdag kl. 7.30 til 14.30 fredag 7.30 til 13 – lukket i sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påskeferie.

I kantinen kan du købe morgenmad, dagens ret, sandwich, håndmadder, frugt, salater, kaffe, the mv. 

Kantinen byder hver dag på gratis morgenmad i form af havregryn, mælk og sukker. Tilbuddet gælder alle elever på Campus.

Karakterer

Du vil løbende få skriftlige opgaver i visse fag, så du og dine undervisere får en pejling på, hvor du befinder dig karaktermæssigt. Men husk:

- Karaktererne for dine afleveringsopgaver beskriver din løsning af netop denne opgave.

- For at få en god standpunktskarakter skal du generelt være aktiv, forberedt til undervisningen og overholde deadlines.

Kontaktlærer

Når du starter en uddannelse, får du tilknyttet en kontaktlærer, som kan:

 1. medvirke til at give dig overblik i forhold til din uddannelse
 2. hjælpe dig med at justere din personlige uddannelsesplan, så du hele tiden er bevidst om vejen til målet
 3. samarbejde med dine faglærere og den interne vejleder, så din vejledning bliver optimal.

L

Lectio

Lectio er vores digitale undervisningsplatform og anvendes til kommunikation mellem dig og skolen.  Al intern information gives på Lectio.

Du skal gøre det til en vane at logge ind og kigge i Lectio hver dag - så er du opdateret.

Du får en introduktion til Lectio i begyndelsen af skoleåret, og derudover skal du prøve dig frem.

På Lectio kan du:

 1. finde oplysninger om skema, skemaændringer, månedskalenderen, lektier, fravær, karakterer og eksamen
 2. aflevere skriftlige opgaver
 3. finde undervisningsmaterialer som din lærer har lagt ud.
 4. Lectio er opdelt i forskellige rum. Som elev har kun adgang til de rum, der har med din klasse og dig personligt at gøre.

På Lectio findes et rum, hvor alle elever har adgang: ‘Lærere og elever’. Her ligger dokumenter af interesse for alle elever - fx referat af elevrådsmøder, diverse politikker, skriftlige vejledninger - og meget mere.

Alle nye elever får tildelt et log-in til brug for alle systemerne ved skolestart. Det er UNI-login, og hvis du har et med fra folkeskolen, vil det virke uden ændringer.

Lektiecafé

I lektiecaféen kan du arbejde med opgaver fra den daglige undervisning, hvis du er kommet bagud. Desuden arrangerer vi lektiehjælp til grundfag efter behov. Tal med din lærer, hvis du vil have yderligere info.

Læreplads

Hvert værksted/område har en koordinator, som kan hjælpe dig med at finde en læreplads. Koordinatoren har en direkte kontakt med virksomhederne og kan give dig vejledning i, hvad de enkelte virksomheder lægger vægt på.

Campus Bornholm har et skoleoplæringscenter, som har kontakten til virksomhederne i forbindelse med uddannelsesaftaler og kan hjælpe dig med spørgsmål omkring dette. Desuden kan de orientere om og introducere til mulighederne for skoleoplæring.

Skoleoplæringscenter-koordinator er Jeanet Hansen, tlf. 3065 0249.

Skriv direkte besked her

M

Mentorordning

Du har ret til en mentor, hvis du har en diagnose som fx ordblindhed, ADHD, autisme eller andet. 

Mentorens opgave er at støtte dig i forbindelse med din skolegang - støtten kan være samtaler om din trivsel, hjælp til at strukturere opgaver og lektier eller vejledning i forbindelse med eksamener og prøver.

Vi tilbyder også lektiehjælp og hjælp til at forstå beskeder i din e-boks eller lignende.

Kontakt vores mentorkoordinator for at høre mere om dine muligheder for at få en mentor eller anden støtte.

Mentorkoordinator Anne-Marie Lyster Riis træffes på tlf. 30650229. Her kan du skrive en direkte besked til hende.

 

Mobiltelefoner

I undervisningstiden skal mobiltelefoner altid være på lydløs og må kun benyttes med lærerens udtrykkelige tilladelse. Overtrædelse af denne regel kan medføre forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender din mobiltelefon på skolen, og/eller at din mobiltelefon beslaglægges resten af skoledagen.

Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler her

O

Oprydning

Vi forventer, at du hjælper med at holde vores nye bygning ren og pæn. Rengøringsassistenternes arbejde er at gøre rent – ikke at rydde op efter dig.

Klasse- og andre lokaler skal efterlades i opryddet stand. Stolene skal sættes på plads efter hver time.

Madpakker spises i kantineområdet - ikke i undervisningslokalerne.

Opslagstavler

Du må sætte opslag op på de dertil indrettede opslagstavler – de findes på udvalgte steder i bygningen. Husk at tage dit opslag ned, når det ikke længere er relevant.

Der ikke klæbes plakater op med tape, klæbemasse og lignende. Hverken på glaspartier eller vægge.

P

Parkering og færdsel

Tag hensyn og kør forsigtigt, når du skal til og fra skole, og brug kun de afmærkede parkeringsbåse til cykler, knallerter og bil. Så er du med til at få trafikken omkring campus til at fungere bedst muligt.

Cykler

Alle cykler skal enten parkeres i cykelkælderen eller den udendørs cykelparkering ved cykelstien. Cykler parkeret uden for cykelparkeringsområdet fjernes uden ansvar.

Knallerter

Der er knallertparkering ud for gavlen ved rød hal ved p-pladsen på Minervavej 2. Knallerter må under ingen omstændigheder parkeres i kælderen pga. støj og luftforurening.

Biler

Hvis du kører i bil til skolen, så vær opmærksom på, at du enten skal parkere på Merkurvej 10 eller ved Rønne Idrætshal/DGI Hallen på Torneværksvej.

Parkeringsselskabet ParkZone varetager håndteringen af skolens parkeringsregler og hvis du ikke overholder disse, risikerer du en parkeringsafgift på 910 kr. (2024).

Dette gælder også, hvis du fx parkerer uden for de markerede p-båse på Merkurvej. Parkering på Minervavej er ikke mulig, da pladsen er forbeholdt personer med parkeringstilladelse. 

Hvis du skulle få en kontrolafgift, er det en sag mellem dig og ParkZone. Skolen indgår ikke i en eventuel vurdering af, om kontroludgiften er retmæssigt udstedt.

Undlad venligst at parkere i lokalområdet, da der flere steder er parkeringsforbud og da uhensigtsmæssig parkering er til gene for beboerne og trafikken generelt.

Privatlivspolitik og beskyttelse af persondata

På Campus Bornholm varetager vi personlige oplysninger ordentligt og med gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Vi passer grundigt på de personoplysninger, der kommer til os, og vi behandler dem efter gældende lovgivning.

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, vi har brug for. Vi bruger dem til dét formål – og gemmer dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger er lovlig og rimelig.

R

Ringetider

Erhvervsuddannelserne har følgende ringetider:

1. + 2. lektion

8.10 - 9.40

3. + 4. lektion

10.00 - 11.30

Spisepause

11.30 - 12.10

5. + 6. lektion

12.10 - 13.40

7. lektion

13.55 - 14.40

8. lektion

14.40 - 15.25

Rusmiddelpolitik

Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik tager vi misbrug alvorligt, og sørger for en effektiv indsats over for elever med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler. Det er et fælles ansvar.

Misbrug skal ikke hindre eleven i at gennemføre en uddannelse, hvis eleven gennemfører misbrugsbehandling.

Skolen ønsker at medvirke til at løse konkrete opståede problemer for skolens elever som følge af et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Information, hjælp og rådgivning fra skolen

Campus Bornholm skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område.

Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev på skolen, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for rådgivning og støtte. Campus Bornholm vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i uddannelse. Dog forudsættes, at eleven forpligter sig til at få rådgivning og hjælp til at komme ud af misbruget. For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres forældrene.

Alle, som opdager, at en elev har et uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, opfordres til at tage kontakt til uddannelsesleder.

Udskænkning af alkohol

Det er ikke tilladt at indtage/være påvirket af alkohol i skoletiden – hverken på skolens område eller ved ekskursioner, introduktionsture, mv. På studieturene må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden.

Ved elevfester, koncerter, caféaftener og lignende må der kun udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på max. 5 %. Det skal altid være muligt at købe drikkevarer uden alkohol til en lavere pris end drikkevarer med alkohol. Ved skolens egne fester - dvs. Årsfesten og Gallafesten - kan der sælges bordvin.

Stærkt berusede personer bortvises fra arrangementet. Elevens forældre eller kontaktpersoner skal så vidt muligt kontaktes, så de kan hente den bortviste elev.

Ulovlige rusmidler

Det er ikke tilladt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer på Campus Bornholms område. Hverken i undervisningstiden, uanset hvor den finder sted, eller ved alle arrangementer i skolens regi - fx fester og studieture.

Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv. Desuden er alle forpligtet til på opfordring at vise indholdet af lommer og punge mv. til festvagterne eller forlade skolens område.

Sanktioner

Overtrædelser af reglerne om udlandsrejser og ekskursioner kan medføre hjemsendelse for egen regning og uden ledsagelse efter lærernes suveræne afgørelse.

Overtrædelse af reglerne vedrørende euforiserende stoffer vil normalt medføre bortvisning.

Elever, der overtræder skolens generelle regler om rusmidler, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.

Elever, der stadig efter gentagne forsøg på hjælp fortsat misbruger rusmidler, vil blive bortvist fra skolen.

Medvirken til handel med euforiserende stoffer på eller ved skolen medfører bortvisning og politianmeldelse.

Ved bortvisning vil eleven (og elevens forældre, hvis eleven er under 18 år) altid blive indkaldt til en samtale med uddannelseslederen, hvor elevens fremtid vil blive drøftet, herunder vil der blive tilbudt en vejledningssamtale med skolens studievejledere og evt. andre relevante vejledere.

Rygning mm.

Campus Bornholm er en tobaksfri skole.

Det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobaksimiterende produkter i skoletiden, og det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobaksimiterende produkter på skolens matrikel og i områderne omkring skolen – heller ikke i pauser mellem lektioner.

tobaksimiterende produkter omfatter bl.a. elektroniske cigaretter, nikotinposer og snus.

På studieture, ekskursioner og lignende er det ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter i undervisningstiden.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne og vil medføre sanktioner.

Hjælp til rygestop

Hvis du har brug for hjælp til at stoppe med at ryge, tilbyder skolen jævnligt rygestopkurser eller samtaler med en af skolens rygestopkonsulenter. Hold øje med Lectio og opslag på skolen, hvor vi informerer om nye hold.

Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler her.

S

Sikkerhed

Ved brand

Opdager du en brand, skal du omgående aktivere den nærmeste brandalarm.

Når brandalarmen lyder, skal alle omgående forlade bygningen – og gå til en samlingsplads (se opslag i lokalet). Gå den direkte vej ud og gå ikke igennem røgfyldte lokaler. Brug evt. vinduet til at forlade bygningen.

Ved ulykker

Ved ulykker er det vigtigt, at du bevarer roen og undgår panik. Skab overblik over situationen, før du alarmerer.

1. Stands ulykken

2. Giv livreddende førstehjælp

3. Alarmér - tast 1-1-2

4. Oplys fuldt navn

5. Oplys hvorfra der ringes – adresse, afdeling, telefonnummer

6. Beskriv hvad der er sket

7. Fortæl hvor mange personer, der er kommet til skade.

8. Sørg for personer til at modtage ambulance og vise vej

9. Sørg for ledsager med mobil telefon til den tilskadekomne

10. Nedskriv ledsagers navn og mobilnummer.

Kontakt skolens kontor på tlf. 5695 9700 og oplys om alarmeringen, samt hvem der er kommet til skade.

Ved uheld, hvor en person skal på skadestuen

Kontakt skolens kontor tlf. 5695 9700 og oplys om skaden, og hvem der er kommet til skade, så bestiller kontoret transport.

Hent skolens app

Skolens beredskabsplan er bygget op omkring en app, som bl.a. fungerer som alarm i tilfælde af alvorlige hændelser på skolen. Du opfordres til at have app’en på din telefon.

Du vil blive yderligere introduceret til app’en løbet af de første uger af skoleåret.

Sikkerhedsregler

Du skal bruge de værnemidler, der stilles til rådighed af skolen (hjelme, handsker mv.).

Du må kun betjene de maskiner, som du har modtaget personlig instruktion i brugen af. Det er i øvrigt vigtigt, at du retter dig efter de anvisninger, du får – i modsat fald kan du ikke deltage i værkstedsundervisningen.

Høj sikkerhed er et fælles ansvar: Tag kontakt til din lærer, hvis du opdager noget, der kan være farligt.

Skemaændringer

Der kan komme skemaændringer i løbet af et skoleår. Dine lærere kan blive syge, og de skal af og til på kursus, så de hele tiden er fagligt opdateret.

Lærerne på fagområdet giver besked om akutte aflysninger.

Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om skemaændringer og aflysninger og øvrige beskeder via Lectio.

Skoleledelse og -bestyrelse

Campus Bornholm ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har to elever som bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er stemmeberettiget.

> Læs mere om bestyrelsen her

Skolens direktør hedder Inge Prip. Hun er øverste leder for en række ledere for de forskellige uddannelser på skolen.

> Læs mere om vores organisation her

Studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler er udformet for at bidrage til et godt undervisningsmiljø og for at sikre, at de enkelte uddannelsers formål bliver opfyldt. Regelsættet gælder alle elever og kursister. 

> Campus Bornholms studie- og ordensregler kan læses her

Studiekort

Du får udleveret et studiekort med dit foto et par uger efter starten på uddannelsen.  Kortet fungerer som studiekort og printkort, og det bruges som ID, fx på studieture, ved fester eller hvis du arbejder på skolen uden for den almindelige åbningstid.

Kortet skal altid medbringes på skolen. Ved tab koster et erstatningskort 100 kr.

Studievalg Danmark på Bornholm

Morten Schwennesen fra Studievalg Danmark vejleder om uddannelse og karriere efter ungdomsuddannelse (gymnasie- eller erhvervsuddannelse). Han har både kollektiv vejledning i klasserne og individuelle samtaler og kan bl.a. hjælpe dig hvis;

 • Du er i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
 • Du har spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
 • Du har en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
 • Eller har spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Skriv til Morgen Schwennesen via Lectio eller mrsc@studievalg.dk 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Fra kvartalet efter du fylder 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte - SU. Du skal søge på su.dk. Hvor meget, du får i SU, afhænger af dine forældres indkomst. Det er ikke kun dine biologiske forældres indkomst, men også evt. ny ægtefælle eller registreret partner som din bopælsforælder bor sammen med.

Derudover kan du optage et SU-lån. Lånet skal betales tilbage med renter, når du er færdig med din uddannelse.

Forældreindkomst og tillæg til grundsatsen

Er du 18 eller 19 år kan du få et tillæg til grundsatsen, hvis dine forældre tjener mindre end den maksimale grænse for forældreindkomst pr. år.

Når du er under 20 år, kan du normalt kun få SU-satsen for hjemmeboende. Også selv om du er flyttet/flytter hjemmefra - men spørg din studievejleder, hvis det bliver aktuelt; i få tilfælde kan du nemlig få en dispensation.

> Læs mere om SU på www.su.dk

Sygemelding

Hvis du er syg eller forhindret i at komme i skole, skal du ringe til skolen mellem 7.30 og 8.00 på tlf. 5695 9700.

T

Transport - Ungdomskort

Du kan som elev på en ungdomsuddannelse købe et Ungdomskort, som du kan bruge hos BAT.

> Du skal selv bestille ungdomskortet på www.ungdomskort.dk

Har du problemer med eller spørgsmål til Ungdomskortet, kan du kontakte uddannelsessekretæren for din uddannelse.

U

Uddannelsesadministration

I uddannelsesadministrationskontoret, lokale 1.129 på 1. sal sidder sekretærerne for erhvervsuddannelserne. De kan hjælpe med svar på dine spørgsmål omkring din uddannelse og fx SU og Ungdomskort.

Kontoret er åbent:

 • Mandag-torsdag kl. 7.30-12.30
 • Fredag kl. 7.30-12.30

Du kan også ringe til uddannelsesadministrationen på tlf. 5695 9700 eller skrive en direkte besked her

 

Uddannelsesledelse

Uddannelsesvejleder - ordblindevejleder

Uddannelsesvejlederen kan støtte dig i at få det størst mulige faglige og personlige udbytte af din uddannelse. Du kan få støtte og hjælp til alle spørgsmål, som du måtte have i forhold til uddannelse og erhvervsvalg. Uddannelsesvejlederen har – ligesom din kontaktlærer – tavshedspligt.

Uddannelsesvejlederens funktioner er at:

 1. vejlede eleverne ved optagelsen til uddannelsen – introduktion før skolestart
 2. give almen fællesvejledning på første skoledag.
 3. at have første personlige samtale kort efter skolestart
 4. lave daglig registrering af og opfølgning på fravær
 5. have samtaler med frafaldstruede elever
 6. lave registrering af frafald
 7. fastholde så mange i uddannelse som muligt på håndværkerafdelingen
 8. have anden personlig samtale kort før afslutning af grundforløb
 9. have kontakt med elever på hovedforløb.

It-rygsæk

Hvis du har svært ved at læse eller skrive, er ordblind, synshandicappet eller har andre problemer, kan du måske få en IT-rygsæk. Rygsækken består af en computer med programmer, der kan hjælpe med oplæsning og stavning samt to små scannere (der laver teksten om til lyd), en du kan bruge i undervisningen, og en du kan bruge hjemme.

Hvis du har ret til at modtage IT-rygsæk, anbefaler vi, at du tager imod tilbuddet. IT-rygsækken skal afleveres igen, når du er færdig med din uddannelse.

Undervisere og værkstedsassistenter

V

Verdensmål

Campus Bornholms fokus på verdensmålene betyder, at vi prioriterer, at de 17 mål - når det giver mening - bliver en integreret del af i undervisningen på alle uddannelser, og at vi konstant har en bæredygtig drift højt på dagsordenen.

Vold, trusler og mobning 

Campus Bornholm tolererer ikke vold, trusler, mobning eller chikane. Hverken mod elever, lærere, andre ansatte eller deres familie.

Vi definerer mobning som en eller flere personers systematiske forfølgelse af en anden med ondsindet drilleri over en periode, trusler, nedgørelse, bagtalen eller vold. Mobning er uacceptabelt, uanset om den finder sted på skolens område eller via sociale medier (fx Facebook, Snapchat, Instagram).

Det er ikke tilladt at optage lyd og/eller billeder i undervisningen uden tilladelse fra dem, der optræder eller fra læreren.

Det er ikke tilladt at videregive mediefiler af privat/intim karakter hverken til enkeltpersoner eller via sociale medier.

Regler gælder også for din adfærd uden for skolen - herunder i din fritid – hvis din adfærd har direkte indflydelse på skolens undervisningsmiljø.

> Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler 

Værdier

Campus Bornholms medarbejdere har - med input fra elever og kursister - formuleret de værdier, som kendetegner vores skole:

Fællesskaber og relationer

Stærke fællesskaber og meningsfulde relationer er den bedste grobund for, at mennesker vokser, lærer og trives. Gennem samarbejde, respekt, åbenhed og empati arbejder vi for at være en skole, hvor elever, kursister og medarbejdere føler sig set, hørt og værdsat.  

Faglig stolthed og identitet  

Vi arbejder målrettet for at opnå en høj faglig standard  inden for alle vores uddannelsesområder. Følelsen af mestring fører til faglig stolthed og identitet. Det er et brændstof, som er med til at drive mennesker til at gøre sig umage.  

Dannelse til livet

Som skole har vi fokus på at forme vidende og reflekterende samfundsborgere, der med engagement, kritisk sans og nysgerrighed bevæger sig ud i verden og er med til at møde dens udfordringer. Det mødes i undervisning, skolearrangementer, organisering samt den daglige adfærd og omgang med hinanden. 

Ø

Økonomi under din uddannelse

På en erhvervsuddannelse får du normalt løn under uddannelsen - både mens du er i praktik, og mens du er på skole.

Å

Åbningstider og adgang til skolen

Der er åbent på skolen fra kl. 7:30 på alle hverdage – dog ikke i ferierne. Dørene bliver aflåst ca. kl. 17.

Du er velkommen til at blive på skolen efter undervisning for at lave lektier samt anvende bibliotekets studiefaciliteter eller selvbetjeningsmuligheder. Laboratorier og værksteder kan dog ikke benyttes uden læreropsyn.

Ekstra adgang

I forbindelse med større projekter kan du dog få tilladelse til arbejde på skolen uden for den almindelige åbningstid.

Tal med din uddannelsesleder, hvis du har behov for ekstra adgang til skolen.