• ELEVHÅNDBOG

  for de gymnasiale uddannelser

Campus Bornholm fra A - Å

I denne elektroniske elevhåndbog for gymnasiet kan du finde svar på mange af de praktiske spørgsmål, som melder sig - både mens du er helt ny på Campus Bornholm og senere i dit uddannelsesforløb på skolen.  

Håndbogen er bygget op som et opslagsværk med info om alt fra eksamensregler, cykelparkering, ringetider, vores rusmiddelpolitik, fravær og meget, meget andet.

Hvis du ikke finder svar her på siden, er du naturligvis meget velkommen til at spørge din uddannelsesleder, lærere eller en af uddannelsessekretærerne. 

A

Adresse-ændring og nyt telefonnummer

Hvis du i løbet af skoleåret skifter adresse, telefonnummer eller mailadresse, skal du med det samme meddele dine nye oplysninger til uddannelsesadministrationen.

Husk også at ændre dit telefonnummer på Lectio, så du fortsat modtager sms’er i forbindelse med ændringer i dit skema.

> Skriv direkte til uddannelsesadministrationen for GYM

Affaldssortering

Campus Bornholm er en grøn skole. Det indebærer bl.a., at vi alle sorterer vores affald, så mest muligt kan genanvendes. Det kræver så lidt af os – men har stor betydning for miljøet. 

Alt affald skal sorteres således: 

Aktiv deltagelse i undervisningen

Vi forventer, at du tager din uddannelse alvorligt ved at tage aktiv del i undervisningen. Som elev på en gymnasial uddannelse har du derfor pligt til at;

- møde til undervisningen velforberedt og til tiden.

- aflevere alle skriftlige opgaver, som stilles i forbindelse med undervisningen til tiden og i overensstemmelse med øvrige regler.

- deltage i terminsprøver, årsprøver og lign. Du skal følge reglerne og naturligvis undlade snyd eller lignende, som kan forhindre eller modvirke, at du selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse.

- aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

- deltage i ekskursioner og andre planlagte undervisningsaktiviteter.

- deltage i anden undervisning - fx virtuel undervisning eller selvstændigt arbejde, der er planlagt som en del af undervisningen.

- holde dig orienteret om udleveret materiale, lektier, afleveringer og lignende, når du er fraværende.


> Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler

B

Bibliotek og bogkælder

Brugerbetaling

Du skal selv betale, hvis du får brug for at købe en lommeregner. Der kan desuden være undervisningsprogrammer, du selv skal betale. Det samme gælder ordbøger i papirudgave. 

Elektroniske ordbøger kan du til gengæld få gratis adgang til.

Skolen forventer som udgangspunkt, at du selv har en computer til skolebrug. I nødstilfælde kan du i en periode låne en computer fra biblioteket.

D

Digital post

Når vi skal sende post hjem til dig, sender vi posten til din digitale postkasse.

Digital post er ikke det samme som almindelige e-mails. Du skal hente din digitale post enten på Borger.dk eller E-boks.dk.

Husk at indtaste din almindelige mailadresse og mobiltelefonnummer under ’Profil’ i din digitale postkasse. Så får du besked, når du får ny post.

E-boks findes som app.

E

Eksamensregler

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, du skal op i; herunder hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, hvor lang forberedelsestiden er mv.

> Du finder eksamensreglerne her

Elevboxe

Du har mulighed for at låne en elevbox, mens du går på skolen. Boxene er nummererede og placeret i kælder samt på 1., 2. og 3. etage.

> Inden du tager en box i brug, skal du registrere dig som bruger her

Du må kun benytte én box. Når du ikke længere bruger din box, skal du afregistrere den.

Du opretter selv en 4-cifret kode til boxens lås. Hvis du glemmer din kode, kan du henvende dig hos teknisk service for at få boxen låst op. Det koster et gebyr på 50 kr.

Skolen forbeholder sig ret til - uden varsel - at åbne boxe, som ikke er registrerede. Indhold i ikke-registrerede boxe vil blive fjernet.

Boxene tømmes uden ansvar ved afslutningen af skoleåret. 

Elevklager

Søg altid dialog først

Hvis der opstår en situation, hvor du oplever konflikt / væsentlig uenighed med en lærer eller en anden medarbejder på skolen eller ikke forstår en konkret afgørelse, er det vigtigt, at du hurtigst muligt snakker direkte med den pågældende.

I de fleste tilfælde vil det løse problemet at få snakket sagen igennem stille og roligt - fx i et frikvarter eller efter skoletid.

Hvis du ikke mener, at en sådan samtale har løst dit problem på en tilfredsstillende måde, kan du henvende dig til uddannelseslederen. Uddannelseslederen vil så tage initiativ til at mødes med både dig og den pågældende medarbejder - sammen eller hver for sig - og finde en løsning på problemet.

Skriftlige elevklager

Eksamensklager: Handler din klage om forhold vedr. eksamen, finder du de gældende procedurer  i vores eksamensregler.

Krænkelser: Indberetninger om sexchikane og andre former for krænkelser kan foretages via vores whistleblower-ordning.

Hvis du ønsker at klage skriftligt over en medarbejder på Campus Bornholm, vil din klage blive behandlet således:

1. Klageren skal i sin skriftlige klage angive, hvem klagen glæder samt beskrive den konkrete årsag til klagen. Klagen skal rettes til uddannelseslederen for det pågældende område. Kopi af klage sendes til den ansatte og til tillidsrepræsentanten inden for en uge efter modtagelsen.

Der afholdes et internt opklaringsmøde senest en kalenderuge efter klagens modtagelse mellem uddannelsesleder, den ansatte og tillidsrepræsentanten. Efterfølgende i samme kalenderuge, afholder uddannelseslederen et møde med klageren.

2.1. Afvises klagen, sendes en skriftlig begrundelse til den ansatte, til tillidsrepræsentanten og til klageren senest en kalenderuge efter klagens modtagelse.

Klageren har en uges frist til at opretholde klagen. Den videre klageinstans er skolens direktør.

2.2 Opretholdes klagen, afholdes et opklarings-møde senest en kalenderuge efter mødet med klageren. På mødet deltager uddannelsesleder, den ansatte, tillidsrepræsentanten, klageren med en bisidder fx elevrådsrepræsentant eller forældre.

Uddannelseslederen skal forud for mødet indhente relevante oplysninger, som skal foreligge i form af et notat. Den ansatte har desuden ret til at indgive en skriftlig redegørelse.

Uddannelseslederen udarbejder et referat fra mødet, hvoraf konklusionerne tydeligt fremgår. Referatet underskrives af uddannelseslederen, den ansatte og klageren.

3. Uddannelseslederen meddeler partnerne senest en kalenderuge efter opklaringsmødet om klagen afvises eller viderebehandles.

4.1 Afvises klagen, skal afvisningen tillige skriftligt tilgå klageren.

4.2. Viderebehandles klagen, skal uddannelseslederen udarbejde en samlet sagsfremstilling med begrundelse for viderebehandling og med kopi til alle sagens parter.

5. Den ansatte og klageren har ret til inden for en uge at indgive en skriftlig kommentar til sagsfremstillingen.

6. Skolens ledelse kan herefter vælge at lade proceduren i punkterne 2b, 3, 4 og 5 gentage eller kan vælge at afslutte sagen på anden måde evt. ved at iværksætte proceduren for påtaler.

7. Skolens ledelse træffer herefter sin afgørelse senest inden for en kalenderuge. Der må ikke indgå oplysninger, som er den ansatte, klager og tillidsrepræsentanten ubekendte.

8. Sagens parter skal efter klagebehandlingen have udleveret ledelsens skriftlige konklusioner med anvisning på, hvorledes ledelsen forventer, at den/de påklagede kan forbedre det/de påklagede forhold.

Elevråd og elevdemokrati

Elevrådet er en vigtig del af livet på skolen. Som medlem af elevrådet får du indflydelse på skolens hverdag og er med til at bestemme, hvad der skal ske i løbet af året.

Elevrådet er spiller en helt central og vigtig rolle i kontakten mellem elever og skolen ledelsen, undervisere og øvrige ansatte.

Elevrådet kan tage sager op af fælles interesse for eleverne, og skolen vil bede elevrådet afgive indstilling i en lang række sager.

Der er valg til elevrådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så elevrådet på de forskellige uddannelser hurtigt kan komme i gang med arbejdet. 

Gymnasierektoren indkalder til årets første elevrådsmøde. På det første elevrådsmøde vælges repræsentanter til skolens bestyrelse samt en række øvrige råd og udvalg på Campus Bornholm.

Elevtilfredshed

Skolen har en plan for evaluering af elevernes trivsel og tilfredshed. Du bliver i løbet af skoleåret bedt om at besvare et elektronisk evalueringsskema, som er den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse.

Desuden evalueres undervisningen af hver faglærer. Klasseteamet evaluerer klassens sociale sammenhold. Du opfordres til at deltage aktivt i disse evalueringer og give din mening til kende, så vi løbende kan forbedre undervisningsmiljøet på skolen.

F

Ferieplan

Se ferieplanen her

Fester- og fredagscaféer

Der afholdes jævnligt sociale arrangementer og fester for skolens elever. Der afholdes 2 typer af arrangementer:

Fredagscaféer

Vi holder 5 fredagscaféer på et skoleår - oftest fra kl. 14 - 16. 

Fredagscaféerne er åbne for alle, der har deres gang på campus. De arrangeres af et fredagscaféudvalg bestående af elever fra Campus Bornholm.

Vi forventer, at du ikke indtager mere end enkelte genstande til fredagscaféer. Der er lærerrepræsentanter til stede i forbindelse med caféerne.

Fester

5 fredage om året er der fest for alle elever på Campus Bornholm. Festerne arrangeres af et festudvalg bestående af elever.

Vi forventer selvfølgelig, at du til enhver tid er i stand til at tage vare på dig selv. Skolens rusmiddelpolitik (se under punktet ’Rusmiddelpolitik’ i denne elevhåndbog) skal altid overholdes. Overtrædelser medfører bortvisning og karantæne fra efterfølgende sociale arrangementer.

Der er lærerrepræsentanter og vagter til stede til festerne.

Forsikringsforhold

Du skal selv sørge for at tegne en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring. I tilfælde af tyveri fra en elev anmeldes det til elevens eget /forældrenes forsikringsselskab. Ved kørsel i egen bil til ekskursion o. lign. gælder ligeledes, at evt. skader anmeldes til bilens forsikringsselskab. Skolen bærer ikke noget ansvar i sådanne tilfælde.

Du er erstatningsansvarlige for evt. egne skadevoldende handlinger og undladelser. Det gælder også, hvis du volder skade på andre elever - uanset om det sker i en pause eller i undervisningstiden.

Forældremøder

Der er forældremøder for alle 1.g-klasser på de gymnasiale uddannelser i løbet af efteråret. Her vil der være en generel introduktion til uddannelsen og de vigtigste aktiviteter i uddannelsens forløb. Desuden er der mulighed for at møde nogen af lærerne.

Fotografering

Ved skolestart skal der tages et portrætfoto til dit studie- og printkort og det studieadministrative system Lectio. Dette er obligatorisk.

Ved forskellige begivenheder og enkelte undervisningsaktiviteter vil der blive taget situationsbilleder, som vi i nogle tilfælde offentliggør (fx på vores hjemmeside, Facebook, brochurer og presse). Inden situationsbillederne tages, får klassen besked om det.

Fravær og forsømmelser

Alle former for fravær - herunder fravær fra enkelte timer - medregnes som fravær, uanset om fraværet er velbegrundet.

I forbindelse med sygdom har uddannelseslederen ret til at få oplyst årsagen til dit fravær og kan kræve en lægeattest.

Du skal selv holde styr på udleveret materiale, lektier, afleveringer og lignende, når du er fraværende.

Sanktioner

Brud på reglerne om fravær har konsekvenser og kan medføre sanktioner – fx en skriftlig advarsel, at du mister retten til gå op i ét eller flere fag, udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage eller i yderste konsekvens en bortvisning.

> Læs mere i vores studie- og ordensregler

Fællestimer

Du har mødepligt til alle fællestimer, som involverer din klasse / dit hold. 

G

Glemte sager

Fundne sager kan afleveres hos uddannelsesadministrationen for GYM i lokale 1.128, der ligger i tilknytning til biblioteket på 1. sal

Uddannelsesadministrationen for GYM opbevarer mindre effekter (smykker, ure, elektronik mv.) og disse kan derfor afhentes her.

Større effekter (tøj, tasker, sko) opbevares og kan afhentes i glemmekassen i kælderen - i nærheden af the-køkkenet.

OBS: Vi opbevarer dine glemte sager i maksimalt 3 måneder.

Et godt råd: Skriv navn og klasse på alle dine opladere – så finder de meget nemmere tilbage til dig, hvis du har glemt dem.

I

IT i undervisningen

Vi bruger IT til næsten alt - og vi forventer, at du vil gøre det samme. Derfor bør du medbringe din egen bærbare computer. Hvis det ikke er muligt, har du mulighed for at låne en på skolens bibliotek i en kortere afgrænset periode.

Vi anbefaler, at du har en computer med hukommelse, altså ikke en Chromebook, I-pad eller lignende, da du ikke må tilgå internettet til eksamenerne

Der er trådløst netværk – ’CB’ - på hele skolen, og vores IT-supportere assisterer dig i en vis udstrækning med både netværk og programmer. Vi anbefaler, at du anvender fx Onedrive eller skolens elevdrev til at gemme dine dokumenter i. Så er de lette at få fat på og forsvinder ikke.

I begyndelsen af 1.g får du får en introduktion til brug af IT og OneNote i undervisningen, men derefter forventer vi, at du selv aktivt opsøger den viden, du har brug for.

På skolen kan du få installeret Office-pakken og TI-Nspire gratis. Hvis der skal benyttes web-baserede materialer til undervisningen, skal du selv oprette log-in til materialet.

Gode vaner

Du anbefales at tilegne dig gode IT-vaner fra starten:

 • Gem dine dokumenter og data med genkendelige fil-navne
 • Opret mapper der systematiserer faget og temaerne
 • Husk dine koder og/eller gem dem på en sikker måde
 • Tag backup, så du ikke mister alle data den dag, din bærbare bryder sammen
 • Tag ansvar for dit forbrug af IT-programmer, så du holder fokus på skolearbejdet. Det går ikke blot ud over dig selv, hvis du spilder din undervisningstid på spil og privat kommunikation – dårlige IT-vaner har forstyrrer dine klassekammerater og har en tendens til at smitte.

Nogle klasser har fælles regler for brug af computer og mobiltelefoner. Disse skal du naturligvis overholde – fx hvis din underviser forlanger, at mobiltelefoner samles sammen/gemmes væk, eller at lektionerne altid begyndes med lukket computer.

IT-regler

Følgende regler skal overholdes:

 1. Brug internettet med omtanke – overhold de gængse regler for god opførsel på nettet.
 2. Når du aflytter videoindslag til brug i undervisningen, skal du bruge høretelefoner.
 3. Passwords til skolens systemer er fortrolige - du er derfor ansvarlig for at holde dit eget password hemmeligt, og du er selv ansvarlig ved misbrug.
 4. Der må aldrig installeres programmer på skolens computere uden en lærers tilladelse.
 5. Det er ikke tilladt at køre fremmede programmer på skolens computere eller netværk.
 6. Der må ikke ændres på computernes opsætning.

Misbrug

Det er forbudt at bruge skolens internetforbindelse til ikke-skole-relaterede formål (herunder download af pornografi, satellitkoder eller video og musikfiler) og den må under ingen omstændigheder anvendes til formål, der strider imod dansk lov – herunder bl.a. hacking, piratkopiering og ulovligt download.

Alle forsøg på at opnå udvidede privilegier på skolens eller andres it-systemer – herunder forsøg på at misbruge andre elevers passwords – vil blive betragtet som hacking og kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Fri anvendelse

Du kan frit anvende en hvilken som helst bærbar/ tablet med et hvilket som helst operativsystem og sprog i skolens netværk (Windows pc er dog at foretrække af hensyn til programmer og support).

Netværksudstyr

Dit eget netværksudstyr (routere, switch o.l.) må under ingen omstændigheder anvendes på skolens område uanset om de kobles til vores netværk.

> Du kan få hjælp og vejledning her

IT-support

Har du brug for hjælp og vejledning, kan du få nyttig viden her 

På denne side finder du også link til Teamviewer. Med Teamviewer på din pc, kan du få hjælp via telefonen, mens vores IT-supporter fjernstyrer din pc.

Vi henstiller til, at personligt fremmøde på IT kontoret (lokale 0.423) kun sker efter aftale, eller når det ikke er muligt at kontakte IT-supporten via telefon og mail.

Læg gerne IT-medarbejdernes telefonnumre ind i din telefon:

 • Thim Pedersen: 60121823
 • Rasmus Hansen: 60121818
 • Lars Thisted: 60121822

K

Kantinen

Kantinen er åben mandag til torsdag kl. 7.30 til 14.30 fredag 7.30 til 13 – lukket i sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påskeferie. 

Klasseteam

Hver klasse har mindst en lærer tilknyttet, som har til opgave er at koordinere undervisningen og de skriftlige opgaver sammen med klassens øvrige lærere. De tager sig ligeledes af det sociale miljø i klassen og følger op på jeres studieaktivitet sammen med studievejlederne.

Kommunikationsaftale for Lectio

Lectio giver dig adgang til vigtig og aktuel information om din uddannelse: Hvordan ser dit skema ud, hvilke lærere skal du have, er der ændringer i dit skema, hvilke opgaver har du for og hvornår skal de afleveres og meget mere.

Lectio er helt central i kommunikationen mellem skolen og dig. Derfor har vi i fællesskab med elevrådet udarbejdet en kommunikationsaftale mellem lærere og elever, som opstiller følgende retningslinjer for brugen af Lectio:

1. Lektier skal normalt angives på Lectio.

2. Lektier og eventuelle arbejdsspørgsmål lægges på Lectio normalt senest 24 timer før lektionens afholdelse (med undtagelse af lektier til mandag, der lægges på Lectio senest fredag kl. 18.00). Ved undervisning af samme klasse i 4. modul og 1. modul efterfølgende dag, skal lektierne være lagt ind inden kl. 17, da ændringer kan opstå under modulet.

3. Elevfravær føres samme dag eller senest inden for 48 timer.
På den første sygedag kan læreren selv aflyse 1. lektion i Lectio, hvis det ikke giver mening, at eleverne arbejder selv.

4. Den enkelte lærer aftaler med sine klasser/hold, at der udveksles information via beskedfunktionen i Lectio.

5. Skemaændringer skal varsles i så god tid som muligt - normalt med mindst 14 dages varsel. Dette gælder også for lokale ekskursioner.

6. Oversigt over forløb (studieplan) lægges på Lectio to gange årligt (efterårssemestret ultimo august og forårssemestret ultimo januar).

7. Oversigt over opgaver lægges på Lectio fire gange årligt; til sommerferien, efterårsferien, juleferien og vinterferien. Opgaverne skal ligge klar en uge inden feriens begyndelse. Lærerne opfordres til at inddrage klassen i planlægningen.

8. Opgaveformuleringen til skriftlige hjemmeopgaver udleveres senest to uger før aflevering på Lectio. Tilbageleveringen bør ske senest en måned efter rettidig aflevering (dog inden næste større aflevering).

9. Større opgaver eller anderledes tilbagemeldingstidsfrister aftales med klassen/holdet.

Aftalen er indgået mellem elevrådet, lærerne (PR) og ledelsen i januar 2020.

L

Lectio

Lectio er gymnasieuddannelsernes digitale undervisningsplatform og anvendes til kommunikation mellem dig og skolen. Al intern information gives på Lectio.

Du skal gøre det til en vane at kigge i Lectio hver dag - så er du opdateret.

Du får en introduktion til Lectio i begyndelsen af skoleåret, og derudover skal du prøve dig frem!

På Lectio kan du:

 • finde oplysninger om skema, skemaændringer, månedskalenderen, lektier, fravær, karakterer og eksamen
 • aflevere skriftlige opgaver
 • finde undervisningsmaterialer som din lærer har lagt ud.

Lectio er opdelt i forskellige rum. Som elev har kun adgang til de rum, der har med din klasse og dig personligt at gøre.

På Lectio findes et rum, hvor alle elever har adgang: ‘Lærere og elever’. Her ligger dokumenter af interesse for alle elever - fx referat af elevrådsmøder, diverse politikker, skriftlige vejledninger - og meget mere.

Alle nye elever får tildelt et log-in til brug for alle systemerne ved skolestart. Det er UNI-login, og hvis du har et med fra folkeskolen, vil det virke uden ændringer.

Lectio giver dig adgang til vigtig og aktuel information om din uddannelse via internettet: Hvordan ser dit skema ud, hvilke lærere skal du have, er der ændringer i dit skema, hvilke opgaver har du for og hvornår skal de afleveres og meget mere.

Kommunikationsaftale mellem lærere og elever

Lectio er helt central i kommunikationen mellem skolen og dig. Derfor har vi i fællesskab med elevrådet udarbejdet en kommunikationsaftale mellem lærere og elever, som opstiller følgende retningslinjer for brugen af Lectio:

1. Lektier skal normalt angives på Lectio.

2. Lektier og eventuelle arbejdsspørgsmål lægges på Lectio normalt senest 24 timer før lektionens afholdelse (med undtagelse af lektier til mandag, der lægges på Lectio senest fredag kl. 18.00). Ved undervisning af samme klasse i 4. modul og 1. modul efterfølgende dag, skal lektierne være lagt ind inden kl. 17, da ændringer kan opstå under modulet.

3. Elevfravær føres samme dag eller senest inden for 48 timer.
På den første sygedag kan læreren selv aflyse 1. lektion i Lectio, hvis det ikke giver mening, at eleverne arbejder selv.

4. Den enkelte lærer aftaler med sine klasser/hold, at der udveksles information via beskedfunktionen i Lectio.

5. Skemaændringer skal varsles i så god tid som muligt - normalt med mindst 14 dages varsel. Dette gælder også for lokale ekskursioner.

6. Oversigt over forløb (studieplan) lægges på Lectio to gange årligt (efterårssemestret ultimo august og forårssemestret ultimo januar).

7. Oversigt over opgaver lægges på Lectio fire gange årligt; til sommerferien, efterårsferien, juleferien og vinterferien. Opgaverne skal ligge klar en uge inden feriens begyndelse. Lærerne opfordres til at inddrage klassen i planlægningen.

8. Opgaveformuleringen til skriftlige hjemmeopgaver udleveres senest to uger før aflevering på Lectio. Tilbageleveringen bør ske senest en måned efter rettidig aflevering (dog inden næste større aflevering).

9. Større opgaver eller anderledes tilbagemeldingstidsfrister aftales med klassen/holdet.

Aftalen er indgået mellem elevrådet, lærerne (PR) og ledelsen i januar 2020.

Ledelse og -bestyrelse

Campus Bornholms øverste ledelse består af direktør Inge Prip,  gymnasierektor Maya Müller, EUD og VEU uddannelseschef Claus Jørgensen og ressourcechef Signe Saabye Ottesen.

Den daglig ledelse af undervisningen på gymnasieuddannelserne varetages af:

 • uddannelsesleder for HF, Klaus Kristiansen 
 • uddannelsesleder for HHX, Ann Due 
 • uddannelsesleder for HTX, Ann Due 
 • uddannelsesleder for STX, Sune Stender

> Skriv direkte til person i GYM-ledelsen

Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever. Bestyrelsen har to elever som medlemmer - den ene er stemmeberettiget.

> Læs mere om skolens organisation

> Læs mere om skolens bestyrelse

Lektiecafé

Der arrangeres lektiecaféer det meste af året, hvor du kan hente hjælp til opgaveløsning og -skrivning. I hvilke fag samt hvor og hvornår lektiecaféerne afholdes fremgår af opslag og Lectio. Lektiecaféerne vil normalt være bemandet med en underviser. Der vil også ofte være elever til stede, der stiller deres viden til rådighed.

Enkelte elever vil have en aftale med  studievejlederen eller uddannelseslederen om, at de skal møde til lektiecafé. I så fald har de mødepligt til lektiecaféen, men ellers er det helt frivilligt at deltage.

Lægeerklæring

Hvis du bliver bedt om at dokumentere sygdom eller lignende i form af en lægeerklæring, skal du selv afholde udgiften til denne. 

Læsevejledning

Screening 

Alle 1. års elever screenes for stave-/læsevanskeligheder i begyndelsen af skoleåret. Om nødvendigt foretager SPS-vejlederen derefter yderligere tests og ansøger om IT-startpakke og studiestøtte - læs mere under ’Specialpædagogisk støtte’.

Læsekursus

Alle elever gennemgår et læsekursus, hvor den faglige læsning på de respektive uddannelser bliver introduceret. På kurserne styrkes  kendskabet til bl.a. læseformål og læseteknik samt notatteknik. Desuden præsenteres fagenes forskellige teksttyper. Formålet med kurserne er at styrke dit faglige udbytte af læsningen.

M

Mobiltelefoner

I undervisningstiden skal mobiltelefoner altid være på lydløs og må kun benyttes med lærerens udtrykkelige tilladelse. 

> Læs mere i vores studie- og ordensregler

O

Oprydning

Vi forventer, at du hjælper med at holde vores nye bygning ren og pæn. Rengøringsassistenternes arbejde er at gøre rent – ikke at rydde op efter dig.

Klasse- og andre lokaler skal efterlades i opryddet stand. Stolene skal sættes på plads efter hver time.

Madpakker spises i kantineområdet - ikke i undervisningslokalerne.

Oprykning til næste klassetrin

Oprykning fra et klassetrin til det næste er betinget af, at du får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Oprykning afhænger dels af skolens løbende evaluering, dels af om dit opnåede karaktergennemsnit for skoleåret er under 2. 

Hvis du bliver nægtet oprykning, kan vi give dig godkendelse til at gå klassetrinnet om én gang - dog skal HTX, STX og HHX være gennemført på maksimalt 5 år, mens HF skal være gennemført på maksimalt 4 år.

Hvis du nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, bliver du udskrevet af skolen.

Opslagstavler

Du må sætte opslag op på de dertil indrettede opslagstavler – de findes på udvalgte steder i bygningen. Husk at tage dit opslag ned, når det ikke længere er relevant.

Der må ikke klæbes plakater op med tape, klæbemasse og lignende. Hverken på glaspartier eller vægge.

P

Parkering og færdsel

Tag hensyn og kør forsigtigt, når du skal til og fra skole, og brug kun de afmærkede parkeringsbåse til cykler, knallerter og bil. Så er du med til at få trafikken omkring campus til at fungere bedst muligt.

Cykler

Alle cykler skal enten parkeres i cykelkælderen eller den udendørs cykelparkering ved cykelstien. Cykler parkeret uden for cykelparkeringsområdet fjernes uden ansvar.

Knallerter

Der er knallertparkering ud for gavlen ved rød hal ved p-pladsen på Minervavej 2. Knallerter må under ingen omstændigheder parkeres i kælderen pga. støj og luftforurening.

Biler

Hvis du kører i bil til skolen, skal du parkere på Merkurvej 10 eller ved Rønne Idrætshal/DGI Hallen på Torneværksvej.

Parkeringsselskabet ParkZone varetager håndteringen af skolens parkeringsregler. Hvis reglerne ikke overholdes, risikerer du en parkeringsafgift på 910 kr. (2024)

Dette gælder også, hvis man fx parkerer uden for de markerede p-båse på Merkurvej. Parkering på Minervavej er ikke mulig, da pladsen er forbeholdt personer med parkeringstilladelse. 

Hvis du skulle få en kontrolafgift, er det en sag mellem dig og ParkZone. Skolen indgår ikke i en eventuel vurdering af, om kontroludgiften er retmæssigt udstedt.

Undlad venligst at parkere i lokalområdet, da der flere steder er parkeringsforbud og da uhensigtsmæssig parkering er til gene for beboerne og trafikken generelt.

Print og kopiering

Af hensyn til miljøet derfor beder vi om, at du lader være med at printe eller kopiere materiale med mindre det er helt nødvendigt. Benyt tosidet udskrift, når det er muligt.

Når du skal udskrive, vælger du printeren ‘CB Kopimaskine’. Så lægger dit printjob sig i kø og venter på, at du aktiverer det i det printrum, du ønsker at benytte. Der er udskrivningsmulighed på alle etager.

Dit studiekort er også et printkort, og du trækker dit print ud af maskinen ved at swipe dit studiekort over kortlæseren, som sidder på printeren. Printeren kan også bruges som almindelig kopimaskine.

Privatlivspolitik og beskyttelse af persondata

På Campus Bornholm varetager vi personlige oplysninger ordentligt og med gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Vi passer grundigt på de personoplysninger, der kommer til os, og vi behandler dem efter gældende lovgivning.

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, vi har brug for. Vi bruger dem til dét formål – og gemmer dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger er lovlig og rimelig.

Pædagogisk råd

Der afholdes jævnligt møder, hvor skolens ledelse og alle lærerne behandler forskellige emner - fx politikker, årsprøver, og valghold. Elevrepræsentanter kan – uden stemmeret – deltage i møderne. Bestemmelserne udelukker imidlertid elevers tilstedeværelse ved visse af dagsordenens punkter.

R

Ringetider

De gymnasiale uddannelser har 95 minutters lektioner. Vores ringetider er tilpasset bussernes køreplan:

1. lektion

8.30 - 10.05

2. lektion

10.20 - 11.55

Spisepause

11.55 - 12.30

3. lektion

12.30 - 14.05

4. lektion

14.20 - 15.55

Rusmiddelpolitik

Information, hjælp og rådgivning fra skolen

Campus Bornholm skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område.

Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev på skolen, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for rådgivning og støtte. Campus Bornholm vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i uddannelse. Dog forudsættes, at eleven forpligter sig til at få rådgivning og hjælp til at komme ud af misbruget. For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres forældrene.

Alle, som opdager, at en elev har et uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, opfordres til at tage kontakt til uddannelseslederen for uddannelsen.

Udskænkning af alkohol

Det er ikke tilladt at indtage/være påvirket af alkohol i skoletiden – hverken på skolens område eller ved ekskursioner, introduktionsture, mv. På studieturene må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden.

Ved elevfester, koncerter, caféaftener og lignende må der kun udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på max. 5 %. Det skal altid være muligt at købe drikkevarer uden alkohol til en lavere pris end drikkevarer med alkohol. Ved skolens egne fester - dvs. Gallafesten - kan der sælges bordvin.

Stærkt berusede personer bortvises fra arrangementet. Elevens forældre eller kontaktpersoner skal så vidt muligt kontaktes, så de kan hente den bortviste elev.

Ulovlige rusmidler

Det er ikke tilladt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer på Campus Bornholms område. Hverken i undervisningstiden, uanset hvor den finder sted, eller ved alle arrangementer i skolens regi - fx fester og studieture.

Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv. Desuden er alle forpligtet til på opfordring at vise indholdet af lommer og punge mv. til festvagterne eller forlade skolens område.

Sanktioner

Overtrædelser af reglerne om udlandsrejser og ekskursioner kan medføre hjemsendelse for egen regning og uden ledsagelse efter lærernes suveræne afgørelse.

Overtrædelse af reglerne vedrørende euforiserende stoffer vil normalt medføre bortvisning.

Elever, der overtræder skolens generelle regler om rusmidler, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.

Elever, der stadig efter gentagne forsøg på hjælp fortsat misbruger rusmidler, vil blive bortvist fra skolen.

Medvirken til handel med euforiserende stoffer på eller ved skolen medfører bortvisning og politianmeldelse.

Ved bortvisning vil eleven (og elevens forældre, hvis eleven er under 18 år) altid blive indkaldt til en samtale med uddannelseslederen, hvor elevens fremtid vil blive drøftet, herunder vil der blive tilbudt en vejledningssamtale med skolens studievejledere og evt. andre relevante vejledere.

Rygning mm.

Campus Bornholm er en tobaksfri skole.

Det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter i skoletiden, og det er ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter på skolens matrikel og i områderne omkring skolen – heller ikke i pauser mellem lektioner.

Tobakslignende produkter omfatter bl.a. elektroniske cigaretter og snus.

På studieture, ekskursioner og lignende er det ikke tilladt at ryge eller anvende øvrige tobakslignende produkter i undervisningstiden.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne og vil medføre sanktioner.

Hjælp til rygestop

Hvis du har brug for hjælp til at stoppe med at ryge, tilbyder skolen jævnligt rygestopkurser eller samtaler med en af skolens rygestopkonsulenter. Hold øje med Lectio og opslag på skolen, hvor vi informerer om nye hold.

> Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler her.

S

Sikkerhed

Ved brand

Opdager du en brand, skal du omgående aktivere den nærmeste brandalarm.

Når brandalarmen lyder, skal alle omgående forlade bygningen – og gå til en samlingsplads (se opslag i lokalet). Gå den direkte vej ud og gå ikke igennem røgfyldte lokaler. Brug evt. vinduet til at forlade bygningen.

Ved ulykker

Ved ulykker er det vigtigt, at du bevarer roen og undgår panik. Skab overblik over situationen, før du alarmerer.

1. Stands ulykken

2. Giv livreddende førstehjælp

3. Alarmér - tast 1-1-2

4. Oplys fuldt navn

5. Oplys hvorfra der ringes – adresse, afdeling, telefonnummer

6. Beskriv hvad der er sket

7. Fortæl hvor mange personer, der er kommet til skade.

8. Sørg for personer til at modtage ambulance og vise vej

9. Sørg for ledsager med mobil telefon til den tilskadekomne

10. Nedskriv ledsagers navn og mobilnummer.

Kontakt skolens kontor på tlf. 5695 9700 og oplys om alarmeringen, samt hvem der er kommet til skade.

Ved uheld, hvor en person skal på skadestuen

Kontakt skolens kontor tlf. 5695 9700 og oplys om skaden, og hvem der er kommet til skade, så bestiller kontoret transport.

Sikkerhed i laboratorierne

Der er særlige sikkerhedsregler i laboratorierne – følg lærerens anvisninger og læs opslagene om sikkerhed i laboratorierne.

Der er opsat kasser med førstehjælpsudstyr, samt øjenskylleflasker flere steder i laboratorierne.

Alle elever skal anvende kitler i kemilaboratoriet.

Hent skolens app

Skolen udruller en ny beredskabsplan i skoleåret 2022-2023. Planen er bygget op omkring en app, som bl.a. fungerer som alarm i tilfælde af alvorlige hændelser på skolen. Du opfordres til at have app’en på din telefon.

Alle 1.g'ere/1.HF'ere bliver yderligere introduceret til app’en løbet af de første uger af skoleåret.

Skema og skemaændringer

Skolen planlægger med 14 dages skemaer. Det betyder, at skemaerne i lige og ulige uger ikke er ens. Der kommer skemaændringer i løbet af et skoleår, når dine lærere bliver syge eller skal på kursus for at holde sig fagligt opdaterede. Desuden kan der opstå behov for at flytte om på undervisningen i forbindelse med projekter.

Alle skemaændringer bliver meddelt via Lectio. 

Såfremt morgentimer ændres med kort varsel, kan vi blive nødt til at aflyse. Når det sker, sender vi dig en sms – det forudsætter dog, at dit telefonnummer er registreret i Lectio. Aflysningen vil også fremgå af skemaet i Lectio.

Generelt forsøger vi at ændre skemaet, således at andre lærere overtager de timer, der ikke kan afholdes. De timer, der bliver ‘aflyst’, bliver lagt i skemaet på et senere tidspunkt – på den måde sørger vi for, at du altid får den undervisning, der hører til de enkelte fag.

Skriftlige opgaver

Hjemmeopgaver skal afleveres til tiden - ellers registreres opgaven som manglende. Opgaver, der afleveres senere, vil blive bedømt, men manglende afleveringer kan afspejles i karaktererne, ved at lærerne mangler et vurderingsgrundlag. I særlige tilfælde eller ved sygdom kan du på forhånd lave en aftale med læreren om en længere afleveringsfrist.

Dine opgaver skal altid være udarbejdet af dig selv. Det anses for snyd, hvis din opgave er afskrift, tom eller indeholder kopierede tekster uden angivelse af kilder. Snyd kan medføre sanktioner - i værste fald kan du miste eksamensretten og må tage faget/opgaven om året efter.

De kvalitative og kvantitative mål for større skriftlige opgaver skal opfyldes, ellers kan den afvises som ’ikke afleveret’.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre elever, selv om du har funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk karakter.

Støtten består oftest i tildeling af IT-hjælpemidler i form af en computer eller programmer til din egen computer og/eller en SPS-mentor, der kan hjælpe dig med de udfordringer, din funktionsnedsættelse afstedkommer.

Spørg din studievejleder hvis du vil have kontakt med vores SPS-koordinatorer. 

Studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler er udformet for at bidrage til et godt undervisningsmiljø og for at sikre, at de enkelte uddannelsers formål bliver opfyldt. Regelsættet gælder alle elever og kursister. 

> Campus Bornholms studie- og ordensregler kan læses her

Studiekort

Du får udleveret et studiekort med dit foto et par uger efter starten på uddannelsen.  Kortet fungerer som studiekort og printkort, og det bruges som ID – fx på studieture, ved fester eller hvis du arbejder på skolen uden for den almindelige åbningstid.

Kortet skal altid medbringes på skolen. Et erstatningskort kan bestilles hos uddannelsesadministrationen og koster 100 kr. Glemte kort kan indleveres i uddannelsesadministrationen.

Studierejser og ekskursioner

Studierejser og ekskursioner er en vigtig del af undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Alle studierejser og ekskursioner har et stærkt fagligt fokus og har desuden som formål at styrke det sociale sammenhold i klassen.

Hyttetur i 1.g / 1.HF

I 1.g / 1.HF er der en hyttetur på øen i august/september. Prisen for deltagelse er 200 kr. 

Ekskursion til København

Alle gymnasiale uddannelser tilbyder sædvanligvis en 2-dages ekskursion til København i løbet af studiet. Skolen sørger for transport til og fra hovedstaden, men du skal selv betale udgifter i forbindelse med transport i København, entréer, overnatning og forplejning.

Indholdet af en ekskursion kan blive inddraget i dine senere eksaminer. Hvis det ikke er muligt for dig at komme med, får du enten en skriftlig opgave eller skal følge undervisningen i en anden klasse.

Studierejser

Alle studierejser indgår i eksamenspensum og skal godkendes af uddannelseslederen.

Alle elever får i 2.g/2.HF så vidt muligt tilbud om en studierejse af ca. en uges varighed - oftest til udlandet. Du betaler selv rejsen. Max prisen er 5000 kr. inkl. aktiviteter på turen. Derudover kommer udgifter til kost og lommepenge. 

Studievalg Danmark på Bornholm

Morten Schwennesen fra Studievalg Danmark vejleder om uddannelse og karriere efter ungdomsuddannelse (gymnasie- eller erhvervsuddannelse). Han har både kollektiv vejledning i klasserne og individuelle samtaler og kan bl.a. hjælpe dig hvis;

 • Du er i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
 • Du har spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
 • Du har en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
 • Eller har spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Skriv til Morgen Schwennesen via Lectio eller mrsc@studievalg.dk 

Studievejledning

Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som skal støtte den enkelte elev til at få det størst mulige udbytte af skolegangen. Studievejlederen hjælper eleven med at løse alle problemer, som påvirker skolegangen. Studiemæssige, sociale, økonomiske og personlige forhold kan altid snakkes igennem med studievejlederen, der har tavshedspligt.

Eleverne kan gå til studievejlederne uden at blive registreret fraværende fra undervisningen.  Desuden får alle klasser løbende kollektiv vejledning af Studievalg Bornholm.

I løbet af august kommer studievejlederne rundt til alle klasser og fortæller om, hvad du kan bruge studievejledningen og studievejlederne til. Her vil du møde din egen studievejleder, så du ved hvem du skal henvende dig til.

> Læs mere om studievejledningen for GYM her

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Fra kvartalet efter du fylder 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte - SU. Du skal søge på su.dk. Hvor meget, du får i SU, afhænger af dine forældres indkomst. Det er ikke kun dine biologiske forældres indkomst, men også evt. ny ægtefælle eller registreret partner som din bopælsforælder bor sammen med.

Derudover kan du optage et SU-lån. Lånet skal betales tilbage med renter, når du er færdig med din uddannelse.

Er du 18 eller 19 år kan du få et tillæg til grundsatsen, hvis dine forældre tjener mindre end den maksimale grænse for forældreindkomst pr. år.

Når du er under 20 år, kan du normalt kun få SU-satsen for hjemmeboende. Også selv om du er flyttet/flytter hjemmefra - men spørg din studievejleder, hvis det bliver aktuelt; i få tilfælde kan du nemlig få en dispensation.

> Læs mere om SU på www.su.dk

T

Transport - Ungdomskort

Du kan som elev på en ungdomsuddannelse købe et Ungdomskort, som du kan bruge hos BAT.

> Du skal selv bestille ungdomskortet på www.ungdomskort.dk

Har du problemer med eller spørgsmål til Ungdomskortet, kan du kontakte uddannelsessekretæren for din uddannelse.

U

Uddannelsesadministration

I uddannelsesadministrationen på første sal – lokale 1.128 sidder sekretærerne for gymnasieuddannelserne.

Kontoret er åbent: Mandag-fredag kl. 7.30 – 12.30

Du kan også ringe til uddannelsesadministrationen på tlf. 5695 9700 eller skrive direkte besked her

Uddannelsessekretærerne kan hjælpe med svar på dine spørgsmål om din uddannelse og fx SU og Ungdomskort.

> Find kontaktoplysninger på uddannelsessekretærerne her

Uddannelsesledelse

Udvekslingselever

Skolen har hvert år besøg af et antal udvekslingselever. Hanne Frost fungere som koordinator for eleverne. 

Undervisere

V

Verdensmål

Campus Bornholms fokus på verdensmålene betyder, at vi prioriterer, at de 17 mål - når det giver mening - bliver en integreret del af i undervisningen på alle uddannelser, og at vi konstant har en bæredygtig drift højt på dagsordenen.

Vold, trusler og mobning 

Campus Bornholm tolererer ikke vold, trusler, mobning eller chikane. Hverken mod elever, lærere, andre ansatte eller deres familie.

Vi definerer mobning som en eller flere personers systematiske forfølgelse af en anden med ondsindet drilleri over en periode, trusler, nedgørelse, bagtalen eller vold. Mobning er uacceptabelt, uanset om den finder sted på skolens område eller via sociale medier (fx Facebook, Snapchat, Instagram).

Det er ikke tilladt at optage lyd og/eller billeder i undervisningen uden tilladelse fra dem, der optræder eller fra læreren.

Det er ikke tilladt at videregive mediefiler af privat/intim karakter hverken til enkeltpersoner eller via sociale medier.

Reglerne gælder også for din adfærd uden for skolen - herunder i din fritid – hvis din adfærd har direkte indflydelse på skolens undervisningsmiljø.

> Se også Campus Bornholms studie- og ordensregler 

Værdier

Campus Bornholms medarbejdere har - med input fra elever og kursister - formuleret de værdier, som kendetegner vores skole:

Fællesskaber og relationer

Stærke fællesskaber og meningsfulde relationer er den bedste grobund for, at mennesker vokser, lærer og trives. Gennem samarbejde, respekt, åbenhed og empati arbejder vi for at være en skole, hvor elever, kursister og medarbejdere føler sig set, hørt og værdsat.  

Faglig stolthed og identitet  

Vi arbejder målrettet for at opnå en høj faglig standard  inden for alle vores uddannelsesområder. Følelsen af mestring fører til faglig stolthed og identitet. Det er et brændstof, som er med til at drive mennesker til at gøre sig umage.  

Dannelse til livet

Som skole har vi fokus på at forme vidende og reflekterende samfundsborgere, der med engagement, kritisk sans og nysgerrighed bevæger sig ud i verden og er med til at møde dens udfordringer. Det mødes i undervisning, skolearrangementer, organisering samt den daglige adfærd og omgang med hinanden. 

Å

Åbningstider og adgang til skolen

Der er åbent på skolen fra kl. 7.30 på alle hverdage – dog ikke i ferierne. Dørene bliver aflåst ca. kl. 17.

Du er velkommen til at blive på skolen efter undervisning for at lave lektier samt anvende bibliotekets studiefaciliteter eller selvbetjeningsmuligheder. Laboratorier og værksteder kan dog ikke benyttes uden læreropsyn.

I forbindelse med større projekter kan du dog få tilladelse til arbejde på skolen uden for den almindelige åbningstid.

Tal med din uddannelsesleder, hvis du har behov for ekstra adgang til skolen.

Årskalender

Hvornår er der prøver, eksamen, fester, store opgaver mv. på Campus Bornholms gymnasieuddannelser? Gå til vores årskalender.