• Tag en fuld HF på 3 år

  Fra sommeren 2022 kan elever med behov for mere ro, ekstra tid og struktur tage en HF3 på Campus Bornholm.

Som elev på HF3 skal du gennemgå det samme pensum som eleverne på den 2-årige HF. Undervisningen er på det samme faglige niveau.

Din uddannelse vil indeholde det samme antal lektioner og giver dig adgang til at søge ind på de samme videregående uddannelser.

Men vi har skruet uddannelsen sammen, så rammerne i højere grad er tilpasset elever med fx ordblindhed, en fysisk/psykisk diagnose eller lignende udfordringer.

Mere tid

Når du tager HF over 3 år, skal du have 9 – 12 faglige lektioner á 95 minutter om ugen. På den 2-årige HF har eleverne 16-17 faglige lektioner om ugen. Det betyder, at dine skoledage bliver overskuelige og at du har færre lektier og opgaver. 

Dine lektioner vil primært ligge i tidsrummet kl. 8.30 – 14.05, men du må forvente mindst én dag om ugen, hvor du først får fri kl. 15.55. 

Du vil have færrest ugentlige lektioner på 1. år og flest på 3. år.  

Mere struktur

Du kommer til at gå i en fast klasse med de øvrige elever på HF3. Vi forventer, at der vil være ca. 16-20 elever i klassen, der i vid udstrækning får faste lærere. 

Valgfag, kreafag/idræt og fagpakkefag foregår sammen med eleverne på den 2-årige HF i faglokaler på skolen.

HF3-klassen får et fast klasselokale det meste af første og andet år. Lokalet vil være beliggende på 3. sal, hvor også de øvrige elever på HF har de fleste af deres lektioner, og hvor ledelsen for HF samt studievejlederne og lærere på uddannelsen har deres lokaler. Miljøet på HF er rummeligt og trygt.

Mere støtte

Dit skema vil også indeholde lektioner til fx ordblindeundervisning, understøttende aktiviteter og lektielæsning. 

Hvis du har behov for yderligere støtte på grund en funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk karakter, har du mulighed for at søge SPS (specialpædagogisk støtte).

> Læs mere om SPS på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Samme muligheder

HF3 er ikke et specialuddannelsestilbud, men skal ses som led i en samlet plan for en professionsuddannelse eller en anden kort eller mellemlang videregående uddannelse.

En HF-uddannelse er – uanset om den er 2 eller 3-årig - adgangsgivende til en række professionsuddannelser som fx lærer, sygeplejerske og pædagog eller andre korte eller mellemlange uddannelser inden for fx IT, administration eller bank- og finanssektoren. Du får direkte adgang til over 100 uddannelser på dette niveau.

Målgruppe

Tilbuddet er især rettet mod personer, der har de faglige og sociale kompetencer til at gennemføre en HF, men som har behov for, at uddannelsen strækker sig over 3 år og foregår i et mindre og kendt miljø med færre daglige skift og kortere dage på grund af fx;

 • ordblindhed
 • en fysisk/psykisk diagnose
 • lignende udfordringer.

Adgangskrav

Der er to forudsætninger for, at vi kan tilbyde dig en plads på HF3: 

1. Som udgangspunkt skal du være optagelsesberettiget til HF. Læs mere om optagelseskravene til HF.

Vi har dog i nogle tilfælde mulighed for dispensere for mangler i dit eksamensgrundlag eller din uddannelsesparathedsvurdering:

- Hvis du søger direkte efter 9. klasse: Ingen mulighed for dispensation.

- Hvis du søger direkte efter 10. klasse: Mulighed for dispensation på baggrund af en helhedsvurdering, som vi foretager efter en optagelsesprøve og en personlig samtale.

- Hvis du ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse: Mulighed for dispensation på baggrund af en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Vi lægger især vægt på dit faglige standpunkt.

2. At Campus Bornholm vurderer, at du har de faglige og sociale kompetencer til at gennemføre en HF, hvis uddannelsen foregår inden for de særlige HF3-rammer. 

Grundlaget for vores vurdering vil være en personlig samtale på skolen, hvor du skal medbringe afgangsbevis eller bevis for standpunktskarakterer og eventuelle diagnosepapirer fx i forbindelse med ordblindhed, angst eller lignende. Du er velkommen til at tage en bisidder – fx en forælder eller en mentor – med til samtalen.

Tilmelding

Du skal ansøge via optagelse.dk senest 1. marts. 

OBS: Du skal markere, at du søger 'forrang', som vist nedenfor. Derefter vil vi kontakte dig for at aftale det videre forløb mht. personlig samtale på skole samt eventuel dispensation. 

Kontakt studieadministrationen, hvis du har brug for hjælp med ansøgningen. 

 

Hvis du har søgt HF3 og det efterfølgende viser sig, at der er få tilmeldinger til at oprette et hold, bliver du kontaktet med henblik en dialog om alternative muligheder – fx en anden gymnasial uddannelse.

Fag

SU

Fra kvartalet efter du fylder 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte - SU.

Når du er under 20 år, kan du normalt kun få SU-satsen for hjemmeboende. Også selv om du er flyttet/flytter hjemmefra - men spørg din studievejleder, hvis det bliver aktuelt; i få tilfælde kan du nemlig få en dispensation.

> Læs mere om SU på www.su.dk

Download HF3-infoark

> Download HF3-infoark (opdat. 21.11.2022)

 • Klaus Kristiansen

  Uddannelsesleder for HF
  Gymnasieuddannelserne
  6012 1807